Renton Technical College offers more than 50 associate degree and certificate options in a variety of fields, designed to meet students where they are and move them ahead to greater opportunity, including short- and long-term career training programs, college transfer courses, and adult basic education.

Degree or certificate-seeking students must apply for program admission and register in the degree or certificate program. The College takes steps to ensure that lack of English language skills is not a barrier to admission or participation in any educational and vocational education programs.

Renton Technical College provides equal opportunity in education and employment and does not discriminate on the basis of race, color national origin, age, perceived or actual physical or mental disability, pregnancy, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, creed, religion, honorably discharged veterans or military status, or use of a trained guide dog or service animal, as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Educational Amendments of 1972, Sections 504 and 508 of the Rehabilitation Act of 1973, the Americans with Disabilities Act and ADA Amendment Act, the Age Discrimination Act of 1975, the Violence Against Women Reauthorization Act and Washington State Law Against Discrimination, Chapter 49.60 RCW and their implementing regulations.

The following college official has been designated to handle inquiries regarding this policy:

Lesley Hogan
Title IX / EEO Coordinator, Vice President of Human Resources
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

or

lhogan@rtc.edu

Download the full policy


Renton Technical College ofrece más de 50 opciones de títulos de asociado y certificados en una variedad de campos, diseñados para encontrar a los estudiantes donde están y llevarlos hacia una mayor oportunidad, incluidos programas de capacitación profesional a corto y largo plazo, cursos de transferencia universitaria y adultos. educacion basica.

Los estudiantes que buscan un título o certificado deben solicitar la admisión al programa y registrarse en el programa de título o certificado. El Colegio toma medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea una barrera para la admisión o participación en cualquier programa educativo y de educación vocacional.

Renton Technical College provee igualdad de oportunidades en empleo y educación y no discrimina a base de raza, color, nación de origen, edad, discapacidad mental real o percibida, embarazo, información genética, sexo, orientación sexual, identidad sexual, estado civil, credo, religión, situación militar o de veterano retirado con honores, o por uso de un perro guía o de animal de asistencia, de acuerdo a los requisitos del Título VI del Acto de Derechos Civiles de 1964, Título VII del Acto de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972, Secciones 504 y 508 del Acto de Rehabilitación de 1973, el Acto de Americanos con Discapacidades y el Acto de Enmienda ADA, el Acto de Discriminación por Edad, el Acto de Restauración acerca de Violencia Contra las Mujeres, y la ley estatal de Washington en Contra de la Discriminación, capítulo 49.60 RCW y sus regulaciones de implementación.

El nombre que sigue es de la oficial en el instituto designada para responder preguntas sobre esta política:

Lesley Hogan
Title IX / EEO Coordinator, Vice President of Human Resources
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu or lhogan@rtc.edu


Thông Báo Công Cộng về Cơ Hội Công Bằng và Không Phân Biệt Đối Xử

Cao đẳng Kỹ thuật Renton cung cấp hơn 50 lựa chọn bằng cấp cao đẳng và chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, được thiết kế để đáp ứng sinh viên đang ở đâu và đưa họ đến trước cơ hội lớn hơn, bao gồm các chương trình đào tạo nghề nghiệp ngắn hạn và dài hạn, các khóa chuyển tiếp đại học và người lớn giáo dục cơ bản.

Sinh viên tìm kiếm bằng cấp hoặc chứng chỉ phải đăng ký tham gia chương trình và đăng ký vào chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ. Trường thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu kỹ năng tiếng Anh không phải là rào cản đối với việc nhập học hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình giáo dục nghề nghiệp và giáo dục nào.

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Renton tạo cơ hội công bằng trong môi trường giáo dục và việc làm, cũng như không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật thể chất hoặc tâm thần được quan sát thấy hoặc thực tế, tình trạng mang thai, thông tin di truyền, giới tính, định hướng tình dục, nhận biết giới tính, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, cựu chiến binh giải ngũ danh dự hoặc tình trạng quân nhân, hoặc sử dụng chó hướng dẫn nghiệp vụ hoặc động vật phục vụ, theo quy định trong Tiêu đề VI của Đạo Luật về Dân Quyền năm 1964, Tiêu đề VII trong Đạo Luật về Dân Quyền năm 1964, Tiêu đề IX trong Sửa Đổi Giáo Dục năm 1972, Phần 504 và 508 trong Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, Đạo luật về Người Mỹ Khuyết Tật và Luật Sửa Đổi ADA, Đạo luật về Chống Phân Biệt Đối Xử theo Độ Tuổi năm 1975, Đạo luật tái phê chuẩn về vấn nạn bạo hành với phụ nữ và Luật chống Phân Biệt Đối Xử Bang Washington, Chương 49.60 RCW và các quy định thi hành.

Nhân viên sau đây của trường đã được bổ nhiệm giải quyết các câu hỏi về chính sách này:

Lesley Hogan
Chức vụ Điều phối viên IX / EEO, Phó chủ tịch nhân sự
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

hoặc

lhogan@rtc.edu


Ogaysiinta Dadweynaha ee Fursadaha Sinaanta iyo Takoor La’aanta

Kulliyadda Farsamada ee Renton waxay bixisaa in ka badan 50 shahaado-wadaag ah iyo xulashooyin shahaado ah oo dhinacyo kala duwan ah, looguna talagalay inay la kulmaan ardayda halka ay joogaan oo ay horay ugu sii wadaan fursad weyn, oo ay ku jiraan barnaamijyada tababbarka shaqada ee muddada-gaaban iyo-dheer, koorsooyinka beddelka kulliyadda, iyo dadka waaweyn waxbarashada aasaasiga ah.

Ardayda shahaadada ama shahaado-doonka ah waa inay codsadaan gelitaanka barnaamijka oo ay iska diiwaan geliyaan shahaadada ama barnaamijka shahaadada. Koleejku wuxuu qaadaa tillaabooyin lagu hubinayo in la'aanta xirfadaha luqadda Ingiriisiga aysan caqabad ku ahayn gelitaanka ama ka-qaybgalka barnaamij kasta oo waxbarasho iyo mid xirfadeed.

Renton Technical College waxay bixisaa fursad loo siman yahay oo waxbarasho iyo shaqo mana ay sameeyaan takoor ku salaysan jinsiyad, asal qaran midab, da’da, loo gartay ama dhab ahaan leh naafo jidheed ama maskaxeed, uurka, macluumaadka hidde, sinji, nooca galmada, aqoonsiga sinjiga, xaaladda guurka, caqiidada, diinta, sida sharafta leh ee looga saaray ciidamada ama xaaladdiisa ciidamada, ama isticmaalka eeyga wax haga ama xayawaanka adeegga, sida uu farayo Title VI ee Sharciga Xuquuqda Dadweynaha ee 1964, Title VII ee Xeerka Xuquuqda Madaniga ee 1964, Title IX ee Xeerka Wax laga Bedelay ee Waxbarashada ee 1972, Qaybaha 504 iyo 508 ee Sharciga Dhaqan-celinta ee 1973, Xeerka Mareykanka Naafada ah iyo Sharciga Sixitaanka ADA, Xeerka Takoorida Da’da ee 1975, Xeerka Dib u fasaxaada Kasoo Horjeedda Rabshadaha Haweenka iyo Sharciga ka Soo Horjeeda Midab Takoorka Washington, Cutubka 49.60 RCW iyo hirgelintooda sharciga.

Sarkaalkaan rasmiga ah oo ka soo socda kulliyadda ayaa loo magacaabay inuu la tacaalo wixii su’aalo ah ee ku saabsan nidaamkan:

Lesley Hogan
Title IX / Iskuduwaha EEO, Madaxweyne Ku-xigeenka HR
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

ama

lhogan@rtc.edu


公平機會和反歧視公告

伦顿技术学院在各个领域提供 50 多个副学士学位和证书选项,旨在满足学生的需求并让他们获得更大的机会,包括短期和长期职业培训计划、大学转学课程和成人 基础教育。

攻读学位或证书的学生必须申请课程录取并注册学位或证书课程。 学院采取措施确保缺乏英语语言技能不会成为入学或参与任何教育和职业教育计划的障碍。

根據《1964 年民權法案》第六篇、《1964 年民權法案》第七篇、《1972 年教育修正法案》第九篇、《1973 年康復法案》第 504 和 508 條、《美國殘疾人法案》和《ADA 修正法案》、《1975 年年齡歧視法案》、《反婦女暴力法案》和《華盛頓州反歧視法》、《華盛頓州修訂法》第 49.60 節及其實施細則的規定,蘭頓技術學院 (Renton Technical College) 在教育與就業方面提供公平機會,不會因宗族、膚色、民族血統、年齡、感知或實際的身體或智力殘障、妊娠、遺傳信息、性別、性取向、性別認同、婚姻狀況、信仰、宗教、光榮退伍老兵或軍籍狀態或者使用經過訓練的導盲犬或服務動物而歧視任何人。

下方的學院高級職員已被指派處理有關本政策的查詢事宜:

Lesley Hogan
教育法修正案第九條/平等就業機會協調員,人力资源副总裁
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

lhogan@rtc.edu


Официальное сообщение о равенстве возможностей и отсутствии дискриминации

Рентонский технический колледж предлагает более 50 вариантов ассоциированных степеней и сертификатов в различных областях, разработанных для того, чтобы встретить студентов там, где они есть, и дать им больше возможностей, включая краткосрочные и долгосрочные программы профессиональной подготовки, курсы перевода в колледж и курсы для взрослых. начальное образование.

Студенты, стремящиеся получить степень или сертификат, должны подать заявление о приеме на программу и зарегистрироваться в программе получения степени или сертификата. Колледж принимает меры для обеспечения того, чтобы отсутствие навыков английского языка не было препятствием для поступления или участия в каких-либо образовательных программах и программах профессионального образования.

Технический колледж Рентона (Renton Technical College) предоставляет равенство возможностей при обучении и трудоустройстве и не проводит политики дискриминации на основе расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, воспринимаемой или фактической физической или умственной инвалидности, беременности, генетической информации, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения, вероисповедания, религии, статуса ветерана или военнослужащего с хорошей аттестацией или использования обученной собаки-поводыря или служебного животного в соответствии с требованиями Статьи VI Закона о гражданских правах 1964 года, Статьи VII Закона о гражданских правах 1964 года, Статьи IX Закона 1972 года, вносящего изменения в Закон об образовании, Разделов 504 и 508 Закона о реабилитации инвалидов 1973 года, Закона о защите прав нетрудоспособных граждан США (ADA) и Закона, вносящего изменения в ADA, Закона о возрастной дискриминации 1975 года, Закона о защите женщин от насилия и Закона штата Вашингтон о дискриминации, Статьи 49.60 RCW и исполнительных распоряжений по их применению.

Для ответа на запросы, связанные с данной политикой, колледж назначил следующее должностное лицо:

Лесли Хоган (Lesley Hogan)
Title IX / EEO Coordinator,
Vice President of Human Resources (Координатор по вопросам Статьи IX Закона о равных возможностях при найме на работу, исполнительный директор отдела людских ресурсов)
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

или

lhogan@rtc.edu


Офіційне повідомлення про рівні можливості громадян і відсутність дискримінації

Рентонський технічний коледж забезпечує громадянам рівні можливості у здобутті освіти та трудовій діяльності, а також не допускає дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, національності, віку, набутої чи діагностованої фізичної або розумової неспроможності, вагітності, генетичної інформації, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, вірування, релігії; дискримінації демобілізованих військовослужбовців або осіб, які несуть військовий обов’язок; або дискримінації щодо використання дресированої собаки чи тварини-поводиря, відповідно до вимог розділу VI Закону про громадянські права 1964 року, розділу VII Закону про громадянські права 1964 року, розділу IX Закону про внесення змін до вищої освіти 1972 року, розділів 504 і 508 Закону про реабілітацію інвалідів 1973 року, Закону про американців-інвалідів і Закону про зміни та поправки до Закону про американців-інвалідів, Закону про вікову дискримінацію 1975 року, Закону про запобігання насильства над жінками та перерозподіл повноважень та Закону штату Вашингтон про запобігання дискримінації, розділ 49.60 Кодексу законів штату Вашингтон з поправками.

Особа, яку було призначено для обробки запитів стосовно цієї політики:

Леслі Гоґен
Розділ ІХ / Координатор відділу забезпечення рівних можливостей для працевлаштування, віце-президент відділу кадрів
3000 NE 4th Street Renton, WA 98056

(425)235-7873
titleix@rtc.edu

lhogan@rtc.edu